Δυσαριθμησία

Δυσαριθμησία

Πρόκειται για τις δυσκολίες που έχουν οι μαθητές και τη χαμηλή τους επίδοση στην αντιληπτική ικανότητα, στον οπτικοκινητικό συντονισμό, στην ελλειματική προσοχή, στις δυσκολίες απαρίθμησης και μέτρησης, στην επεξεργασία των συμβόλων, στις δυσκολίες χωροχρονικής οργάνωσης, στις συναισθηματικές δυσκολίες, στα μνημονικά προβλήματα, στις αδυναμίες ολοκλήρωσης και της αφηρημένης σκέψης, κ.ά.

Η αντιμετώπιση των Ειδικών περιπτώσεων των Μαθησιακών Δυσκολιών στα μαθηματικά δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε γενικές αρχές, αλλά και στην εφαρμογή εξειδικευμένων διαδικασιών. Θα αναφέρουμε τρεις κατηγορίες που θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία και τις δυσκολίες που έχει το κάθε παιδί:

  • Οι βασικές έννοιες και οι δεξιότητες (ταξινόμηση, σειροθέτηση, αρίθμηση) κατά την προσχολική ηλικία και μετέπειτα αποτελούν βασική πρωταρχική παράμετρο για τη σειρά των πράξεων και την επίλυση προβλημάτων στη σχολική ηλικία. Η διενέργεια ομαδοποιήσεων και ταυτίσεων όπου στο παιδί παρουσιάζονται κάρτες με εικόνες ζώων ή αντικειμένων και του ζητείται να τις ομαδοποιήσει. Στις δυσκολίες μέτρησης και απαρίθμησης και αναπαράστασης αριθμών ακολουθούμε δραστηριότητες με κιναισθητικές, λεκτικές, οπτικές και ακουστικές διαδικασίες, όπως το ρίξιμο των χαντρών, το πέρασμα βραχιολιών σε σωλήνα, το χτύπημα των χεριών κ.ά. Στις δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής των αριθμητικών συμβολών συστήνεται η χρησιμοποίηση των περισσότερων αισθήσεων κατά τη διδασκαλία.
  • Η ανάκληση βασικών αριθμητικών δεδομένων και η εκτέλεση των πράξεων (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός και διαίρεση). Λόγω του ότι οι μαθητές έχουν πολλές φορές δυσκολίες στη μνήμη και
    η συγκέντρωση πληροφοριών θα πρέπει να μην είναι μεγάλη, ακολουθούμε ομαδοποιήσεις π.χ. πρόσθεση με το 1 και αναπαραστάσεις σε πίνακα, αλλά και χρήση αντικειμένων, όπως κύβους με συμβολικό πάντα τρόπο.
  • Η επίλυση των προβλημάτων για την οποία ακολουθούμε τεχνικές που περιλαμβάνουν όλο το πρόγραμμα δεξιοτήτων από την αρχή και των εννοιών και όχι μόνο ένα μέρος του μαθησιακού προγράμματος και
    προχωράμε τη διαδικασία της επίλυσης βήμα-βήμα, όπως η εξοικείωση με το λεξιλόγιο και τα αριθμητικά σύμβολα που εμφανίζονται στα προβλήματα κ.ά. Έπειτα με την οπτικοποίηση της αναπαράστασης ενός
    προβλήματος βοηθάμε να εξοικειωθεί ο μαθητής με τα δεδομένα και τα ζητούμενα του προβλήματος.

Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες προκειμένου να κατακτήσουν μια δεξιότητα (σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα) συνήθως χρειάζονται περισσότερο διδακτικό χρόνο, τόσο στην εισαγωγή της κατά τη σύνδεση της με προηγούμενες γνωστικές τους δομές, όσο και κατά την ανάλυσή της σε επιμέρους βήματα /στάδια (ανάλυση έργου).

Πρέπει πάντα να έχουμε έναν παιγνιώδη χαρακτήρα στην εκπαίδευση των Μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων, τόσο για να αποκτά το παιδί εξοικείωση και να διευκολύνεται στη όλη διαδικασία, όσο και στη μείωση του άγχους που το καταβάλει κάθε φορά που έρχεται αντιμέτωπο με το μάθημα των Μαθηματικών, αλλά και εξατομίκευση για κάθε περίπτωση μαθητή.

Στο κέντρο μας, μέσα από εξατομικευμένο πρόγραμμα, που ορίζεται μετά από αξιολόγηση του παιδιού, παρέχεται παρέμβαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στην μαθησιακή διαδικασία με στόχο τη βελτίωσή του και την καλύτερη ένταξή του στη σχολική πραγματικότητα.

Ελάτε να γνωριστούμε

Βρείτε μας στο κέντρο της Ν. Σμύρνης ή καλέστε μας στο 210 9354437.
Επικοινωνήστε