• Ο όρος δυσλεξία υποδηλώνει τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες της ανάγνωσης, της γραφής, της κατανόησης της γλώσσας και της έκφρασης, οι οποίες δε συνδέονται με άλλες οργανικές ή διανοητικές διαταραχές (όπως νοητική καθυστέρηση).
  • Με άλλα λόγια, «δυσλεξικό» θεωρείται το άτομο που έχει Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Γραφής / Ορθογραφίας.
  • Η δυσλεξία δεν είναι διαταραχή της εκφοράς του λόγου. Η ομιλία και η άρθρωση των δυσλεξικών ατόμων είναι φυσιολογικές.