Οι περισσότερες σύγχρονες έρευνες θεωρούν ότι πρόκειται για ανικανότητα του εγκεφάλου να αποκωδικοποιήσει οπτικά ερεθίσματα ενός κειμένου. Η δυσκολία αυτή μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως το περιβάλλον ή το φως. Άλλη παράμετρος είναι η φωνολογική αποκωδικοποίηση των ήχων. Η αναγνωστική ικανότητα του παιδιού με δυσαναγνωσία δε βρίσκεται στο αναμενόμενο όριο που αντιστοιχεί στην ηλικία του. Όταν αναφερόμαστε στη μη επαρκή απόδοση της αναγνωστικής ικανότητας ενός ατόμου εννοούμε και την ελλιπή κατανόηση ενός κειμένου. Σημάδια που θα σας φέρουν στον Ειδικό:

·    Η ανάγνωση είναι αργή, διστακτική, χωρίς ροή και με συχνούς    συλλαβισμούς.

·   Παρατηρούνται παραλείψεις (φίλο αντί φίλος), αντιμεταθέσεις (ένθος αντί έθνος) και προσθέσεις γραμμάτων ή συλλαβών (στην αντί την).

·   Παρατηρείται χάσιμο σειράς και κατάδειξη της θέσης στο κείμενο με το δάχτυλο.

·   Παραλείπονται ή επαναλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις (Ο Γιάννης θα θα  έρθει σε λίγο).

·   Παρατηρείται δυσκολία στην ανάγνωση πολυσύλλαβων ή άγνωστων   λέξεων.

·   Δυσκολία στα συμπλέγματα συμφώνων (μπίκι αντί μπρίκι).

·   Αντικατάσταση λέξεων με άλλες που έχουν ορθογραφική ομοιότητα ή σημασιολογική σχέση (θερμόμετρο αντί θερμοσίφωνας).

·   Παρατονισμός λέξεων (μόνος αντί μονός).

·   Δυσκολία στην κατανόηση κειμένου. Αδυναμία στην ανάκληση πληροφοριών του κειμένου και την εξαγωγή συμπερασμάτων, χρήση γενικών γνώσεων και όχι πληροφοριών του κειμένου για να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης κ.λ.π.